Jesteśmy dostępni od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku

Rejestracja i logowanie

Ekran logowania/rejestracji można znaleźć tutaj, jeśli nie posiadasz konta kliknij „Rejestracja”.

zrzut ekranu logowania z aplikacji Cerez

Po uzupełnieniu formularza, na podany przez Ciebie adres, został wysłany email z linkiem aktywacyjnym.

zrzut ekranu rejestracji z aplikacji Cerez

Po potwierdzeniu zyskasz dostęp do aplikacji.

Strona startowa

Pierwsza pozycja w menu głównym „Start”

zrzut ekranu strony startowej z aplikacji Cerez

Szybki wybór

 • Wizyty – lista z podziałem na dni i pracowników
 • Szybka rezerwacja – tutaj można dodać wizytę, aplikacja zasugeruje najbliższe wolne terminy
 • Wizyty do akceptacji – to lista wizyt które już miały miejsce (akceptacja wymagana jest do statystyk)
 • Wysłane powiadomienia – tu możliwe jest sprawdzenie wysłanych powiadomień oraz ich statusów

Wizyty

 • Sekcja ta jest podzielona na dwie kolumny z listami wpisów dla poszczególnych pracowników
 • Po kliknięciu na wizytę pojawi się krótkie podsumowanie
zrzut ekranu podglądu wizyty z aplikacji Cerez

Szybka rezerwacja

W tej sekcji możliwe jest szybkie dodanie wizyty

Krok pierwszy - wybranie usługi

zrzut ekranu szybkiej rezerwacji (wybór usługi) z aplikacji Cerez

Krok drugi - możliwe jest:

 • Wybranie dowolnej ilości klientów
 • Stworzenie nowego klienta
 • Wybranie zdefiniowanej grupy klientów
zrzut ekranu szybkiej rezerwacji (wybór klienta) z aplikacji Cerez

Krok trzeci - wybór pracownika

 • Jeśli jesteś jedynym pracownikiem ten krok zostanie pominięty
zrzut ekranu szybkiej rezerwacji (wybór pracownika) z aplikacji Cerez

Krok czwarty - wybór wolnego terminu

 • Najpiew należy zawęźić ramy czasowe suwakami
 • Aplikacja wyszuka najbliższe wolne terminy (kolumna “Znalezione terminy”)
 • Wyboru można dokonać w kalendarzu
zrzut ekranu szybkiej rezrwacji (wybór daty) z aplikacji Cerez

Krok piąty - podsumowanie

zrzut ekranu szybkiej rezerwacji (podsumowanie+) z aplikacji Cerez

Wizyty do akceptacji

Na tej stronie potwierdzamy zrealizowane wizyty

 • Nie jest to obowiązkowe, ale wymagane aby wizyty poprawnie dodały się do statystyk
 • Aby zatwierdzić należy kliknąć na dany dzień lub wizytę w ramach wybranego pracownika
 • Zatwierdzenie jest dostępne również po kliknięciu na kalendarz
zrzut ekranu wizyt do akceptcji z aplikacji Cerez

Przed zatwierdzeniem wizyty możliwa jest jej edycja

zrzut ekranu potwierdzenia realizacji wizyty z aplikacji Cerez

Powiadomienia SMS o wizycie

Ta zakładka pokazuje powiadomienia wysyłane konkretnym klientom (użytkownikom)

 • Filtr pozwala na zawężenie powiadomień względem dat
 • Lub wyszukiwanie po typach (wysłano, problem, nie wysłano)
 • Poniżej jest graficzna reprezentacja “telefonów” użytkowników i powiadomień
zrzut ekranu wysłanych powiadomień z aplikacji Cerez

Kalendarz

Kalendarz pracy (główne miejsce ustalania wizyt, zajęć itp.)

zrzut ekranu kalendarza w trybie wizyty z aplikacji Cerez
 • Po lewej
  • Lista „przypiętych” usług do szybkiego przenoszenia na kalendarz (metodą przeciągnij i upuść)
  • Wybór czyj kalendarz ma być wyświetlany
  • Przycisk zmiany trybu pracy kalendarza: „Wizyty” oraz "Czas pracy" (który pozwala na ustawianie czasu pracy pracowników)
 • Po prawej
  • Widok kalendarza
  • A nad nim jest zmiana wyświetlanej liczby dni
zrzut ekranu kalendarza w trybie czasu pracy z aplikacji Cerez
 • W kalendarzu kliknięcie na dowolną godzinę wywoła ekran dodawania nowej wizyty/zajęć (poniższy ekran)
 • Ekran ten podzielony jest na sekcje wyboru:
  • Pracownika
  • Daty i godziny
  • Czasu i kosztu
  • Usługi
  • Klienta lub grupy klientów
  • Dodatkowej notatki
zrzut ekranu edycji wizyty z aplikacji Cerez

Podgląd wizyty oraz jej edycja jest dostępna po kliknięciu na wizytę w kalendarzu.

zrzut ekranu podglądu wizyty z aplikacji Cerez

Wizyty można przeciągać po kalendarzu w ramach jednego pracownika co pozwala na szybką zmianę godziny lub daty.

zrzut ekranu zmiany czasu wizyty z aplikacji Cerez

Dodawanie z paska szybkiego wyboru

 • Po zdefiniowaniu listy najczęściej wybieranych usług (po lewej stronie), nową wizytę można stworzyć szybkim przeciągnięciem
 • Na kalendarzu pojawi się „cień” pokazujący ile czasu dana usługa zajmuje
 • Po „upuszczeniu” usługi w wybranym miejscu, pojawi się ekran edycji wizyty
zrzut ekranu dodawania wizyty z paska szybkiego wyboru z aplikacji Cerez

Wielu pracowników

 • W przypadku więcej niż jednego pracownika korzystając z opcji po lewej stronie wybieramy widocznych pracowników
 • Każdy pracownik ma indywidualnie ustalany czas pracy - w kalendarzu przedstawione jako różne kolory
zrzut ekranu kalendarza wielu pracowników z aplikacji Cerez

W trybie czasu pracy edycja możliwa jest poprzez:

 • Kliknięcie na danego pracownika
 • Przeciąganie kolorowego bloku w górę (wcześniej) i w dół (później)
 • Złapanie dolnej krawędzi bloku danego pracownika
zrzut ekranu zmiany czasu pracy z aplikacji Cerez

Klienci

Lista klientów

 • Dodawanie klientów jest dostępne w prawym górnym rogu
zrzut ekranu listy klientów z aplikacji Cerez
 • Należy wypełnić wymagane dane oraz zaznaczyć typy powiadomień
zrzut ekranu dodawania klienta z aplikacji Cerez

Dodaj klientów vCard (eksport pliku VCF z telefonu)

 • Aby dodać wielu klientów jednocześnie, należy wyeksportować kontakty telefonu
 • A następnie plik z kontaktami (nazwa_pliku.vcf) należy zaimportować w aplikacji
zrzut ekranu dodawania klienta VCard (bez pliku) z aplikacji Cerez
 • Wybierz plik
zrzut ekranu wyboru VCard z aplikacji Cerez
 • Po załadowaniu pliku przejdź “Dalej”
zrzut ekranu dodawania klienta VCard (z plikiem) z aplikacji Cerez
 • Następnie wygeneruje się lista klientów
zrzut ekranu listy klientów VCard z aplikacji Cerez
 • Z tej listy należy wybrać odpowiednich klientów i gotowe!

Usuwanie wielu klientów na raz

 • W trybie usuwania można zaznaczyć wielu użytkowników jednocześnie
 • Po kliknięciu na wiersz zmienia się jego kolor (klienta) i jest on dodany do puli do usunięcia
 • Kolejne naciśnięcie przycisku zmiany tryby (czerwony) spowoduje zatwierdzenie operacji usunięcia
zrzut ekranu usuwania klientów z aplikacji Cerez
 • Po skasowaniu klientów otrzymamy odpowiednie potwierdzenie
zrzut ekranu potwierdzenia usunięcia klientów z aplikacji Cerez

Edycja i inne

  Kolejne ikony w wierszach (po prawej stronie) pozwalają na:
 • Edycję
 • Podejrzenie listy wizyt
 • Sprawdzenie zgód użytkownika
 • Skasowanie klienta

Pracownicy

Lista pracowników, ich urlopy oraz wizyty
zrzut ekranu listy pracowników z aplikacji Cerez

Dodawanie pracownika

 • Po naciśnięciu przycisku „Dodaj pracownika” pojawia się poniższy ekran
 • Należy podać dane takie jak: imię, nazwisko, telefon
 • Niezbędne jest przypisanie roli do użytkownika: administrator lub pracownik
  • Rola administratora pozwala min. tworzyć nowych pracowników, zarządzać kalendarzami, zmieniać ceny usług, podglądać statystyki
  • Rola pracownika pozwala jedynie zarządzać swoim kalendarzem
 • Ta sekcja umożliwia ustawienie:
  • Dni pracy
  • oraz godziny
zrzut ekranu dodawania pracownika z aplikacji Cerez
 • Przycisk z poniższego zrzutu kopiuje ustawienia na wybrany dzień
zrzut ekranu kopiowania godzin pracy pracownika z aplikacji Cerez

Statystyki

W tej sekcji znajdziemy wszystkie informacje o czasie trwania usług i dane finansowe

Dane zostaną tu wyświetlone, tylko gdy wizyty zostaną zaakceptowane!

Wykres dochodów za dany miesiąc (w przeliczeniu na dzień)

Wykres sumaryczny dla całego miesiąca z rozbiciem na pracowników

 • Łączny dochód
 • Łączny czas pracy wynikający z kalendarza
 • Łączny czas wizyt
zrzut ekranu statystyk z aplikacji Cerez
  Filtr
 • Po kliknięciu na "Wizyty" lub "Pracownicy" belka się rozwinie się i pozwoli na wybranie więcej opcji
zrzut ekranu dodatkowych opcji statystyk z aplikacji Cerez
  Wizyty
 • Przechodząc na poszczególne opcje uzyskamy szczegółowe informacje na wybrany temat
zrzut ekranu statystyk wizyt z aplikacji Cerez
  Opcje zakładki Wizyty wyświetlają dane podzielone odpowiednio według:
 • Wizyty - dni
 • Pracowników
 • Branż
 • Usług
 • Czasu (łączny czas trwania)
 • Dochodu (suma)

  Jako opcje zakładki Pracownicy wybieramy odpowiednio zarejestrowanych pracowników
 • Pierwszy wykres przedstawia czas pracy zestawiony z wizytami oznaczonymi odpowiednimi kolorami
 • Drugi wykres przedstawia dochody
zrzut ekranu statystyk konkretnego pracownika z aplikacji Cerez

Usługi

W tej sekcji możemy zarządzać usługami które oferujemy

  Funkcje w tej sekcji:
 • Przycisk “Dodaj usługę” wywołuje ekran dodawania nowej usługi
 • Lista aktywnych usług
 • Opcje edycji, kopiowania i usuwania usługi (rozwinięcie w dalszej części)
 • Tabele można sortować przez naciśnięcie na dowolny z nagłówków (Nazwa, Typ itp.)
 • Wyszukiwarka usług
zrzut ekranu listy usług z aplikacji Cerez
  Dodawanie nowej usługi:
 • Wybór branży (np. fryzjerstwo, kosmetyczna itp.) – do wyboru tylko te branże, które są zarejestrowane w danych firmy
 • Wybór rodzaju usługi z listy usług
 • Wybór przewidywanego czasu usługi
 • Można mieć kilka takich samych usług o różnej długości (np Strzyżenie męskie 20 minut, strzyżenie męskie 30 minut itp) oraz przydzielać je zgodnie z przewidywanym czasem trwania dla danego klienta
 • Ustalenie ceny usługi
 • Wybór jakim kolorem dana usługa będzie reprezentowana w kalendarzu
 • Zaznaczenie tej opcji, dana usługa wyświetli sie w menu szybkiego dodawania po lewej stronie w kalendarzu
zrzut ekranu dodawania usługi z aplikacji Cerez
  Kopiowanie usługi przydaje się przy tworzeniu kilku warianów jednej usługi np. różniących się czasem trwania i ceną
 • Formularz jest wstępnie wypełniony danymi usługi która jest duplikowana
 • Każdą opcję można zmienić
 • Takie wariany mogą wyglądać następująco:
zrzut ekranu wariantów usług z aplikacji Cerez

Dane

W tej sekcji możemy zmieniać dane firmy i ustawienia aplikacji

  Informacje ogólne
 • Podstawowe informacje o firmie takie jak nazwa, telefon, e-mail itp
 • Ta sekcja pozwala na zmienę/dodanie branży, które determinują jakich usług firma może używać
zrzut ekranu danych firmy z aplikacji Cerez
  Powiadomienia
 • Ta sekcja pozwala na wybranie powiadomień które mają być wysyłane do klientów
 • oraz to kiedy te powiadomienia mają być wysyłane
 • Pod każdą opcją jest przykładowe powiadomienie jakie otrzyma klient
 • Powiadomienia wysyłane są z niewielkim opóźnieniem względem daty utworzenia/modyfikacji
zrzut ekranu danych powiadomień z aplikacji Cerez
  Dane adresowe
 • W tej sekcji można zmienić dane adresowe naszej firmy/placówki
zrzut ekranu danych adresowych z aplikacji Cerez
  Godziny pracy
 • Na tej stronie można zmienić godziny pracy zakładu
zrzut ekranu danych godzin pracy z aplikacji Cerez
  Bezpieczeństwo
 • Na tej stronie można utworzyć hasło (PIN) które blokuje dostęp do poszczególnych sekcji aplikacji (np. statystyk)
zrzut ekranu danych bezpieczeństwa z aplikacji Cerez

Aktywacja

 • Sekcja po lewej pozwala na przedłużanie abonamentu na kolejny okres
 • Po prawej stronie dostępna jest historia transakcji
zrzut ekranu danych aktywacji z aplikacji Cerez
 • Przedłużenie abonamentu dostępne jest pod przyciskiem "Opłać teraz"
 • Płatność obsługiwana jest przez PayU
zrzut ekranu płatności z aplikacji Cerez
 • Przedłużenie aktywacji można dokonać w dowolnym momencie, abonament przedłuży się na kolejny miesiąc licząc od daty zakończenia poprzedniego okresu, wpłaty online

Program Cerez jest bardzo łatwy w użytkowaniu nawet dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z podobnym oprogramowaniem. Aby jednak rozjaśnić, w jaki sposób działa system oraz jego poszczególne funkcje, przygotowaliśmy krótkie poradniki. Dowiesz się z nich, jak utworzyć konto, jak poruszać się po stronie startowej, a także w jaki sposób zarezerwować swoje pierwsze spotkanie. Zobrazowaliśmy również system powiadamiania SMS odpowiadający za wysyłanie wiadomości z przypomnieniem o zaplanowanej wizycie do Twoich klientów. Przedstawimy Ci również wszystkie funkcje kalendarza, możliwości zarządzania klientami i pracownikami, a także podpowiemy, jak śledzić statystyki firmy oraz modyfikować świadczone usługi i dane o zakładzie.

Wykorzystując system Cerez masz stałą kontrolę nad tym, co dzieje się w Twojej firmie. Nie tylko podnosisz komfort pracy sobie i swoim pracownikom, ale również zapewniasz przejrzystą obsługę klientom. Program odpowiedzialny za automatyczne wysyłanie powiadomień SMS na telefon Twoich klientów sprawi, że nie zapomną oni o zaplanowanym spotkaniu, a w razie konieczności będą mogli je przełożyć. Oprócz wysyłania SMS może być również generowany mail przypominający o wizycie. Oprogramowanie ma wiele interesujących funkcji, które stworzone zostały z myślą o różnych branżach – dowolnie dostosuj usługi firmy, zaplanuj spotkania, a także stwórz własny zespół, którym będziesz zdalnie zarządzać i dbaj o swojego klienta, wysyłając mu automatycznie generowane przypomnienie SMS o wizycie. Dowiedz się więcej, w jaki sposób to robić, wybierając jedną z zakładek.