Centrum Rezerwacji
REGULAMIN SERWISU
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO https://cerez.pl


Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w ramach którego możliwe jest korzystanie z Aplikacji, dostępnego na stronie internetowej https://cerez.pl, którego właścicielem oraz administratorem jest Freeway IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy – 39-200 Dębica ulica Żuławskiego nr 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498592, NIP: 8722408683, która udziela Licencji na Aplikację

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane w nim sformułowania oznaczają, co następuje:

ADMINISTRATOR / USŁUGODAWCA / LICENCJODAWCA 

– oznacza Freeway IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy – 39-200 Dębica ulica Żuławskiego nr 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498592, NIP: 8722408683, która udziela Licencji na Aplikację, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika Serwisu.


PRZETWARZANIE 

– oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


APLIKACJA 

– oznacza oferowane w Serwisie przez Licencjodawcę oprogramowanie dostępne pod adresem https://cerez.pl służące do zarządzania wizytami klientów w szczególności wpisywania w kalendarz wizyt klientów, zarządzanie płatnościami, wysyłania klientom powiadomień o wizytach drogą SMS, przygotowywaniem i generowaniem raportów i statystyk.


DANE OSOBOWE KLIENTÓW 

– dane osobowe klientów objęte szczególną ochroną, wynikającą z przepisów prawa, gromadzone i przetwarzane przez Licencjobiorców jako ich administratorów danych osobowych w rozumieniu RODO, a także  ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. – na ich odpowiedzialność w związku ze świadczonymi przez nich usługami – przetwarzane przez Licencjodawcę w związku z zawarciem z Licencjobiorcą Umowy Powierzenia.


DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW 

– dane osobowe osób fizycznych korzystających z Aplikacji, gromadzone i przetwarzane przez Licencjobiorców jako ich administratorów danych osobowych w rozumieniu RODO, a także  ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. – na ich odpowiedzialność w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą – przetwarzane przez Licencjodawcę w związku z zawarciem z Licencjobiorcą Umowy Powierzenia.


DANE OSOBOWE LICENCJOBIORCY 

– dane osobowe Licencjobiorcy jako osoby fizycznej lub osoby reprezentującej Licencjobiorcę.


SERWIS 

– oznacza stronę internetową dostępną pod adresem https://cerez.pl, której właścicielem jest Licencjodawca, podłączoną do sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z Aplikacji.


URZĄDZENIE 

– oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego uzyskiwany jest dostęp do Serwisu oraz Aplikacji.


UŻYTKOWNIK 

– oznacza podmiot korzystający z Aplikacji, który uzyskuje do niej dostęp w ramach Licencji posiadanej przez Licencjobiorcę.


UŻYTKOWNIK SERWISU 

– oznacza każdy podmiot korzystający z Serwisu.


LICENCJOBIORCA 

– oznacza podmiot korzystający z Aplikacji na podstawie Umowy Licencji zawartej przez niego z Licencjodawcą.


UMOWA LICENCJI 

– umowa zawierana pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą, regulująca zasady korzystania z Aplikacji.


UMOWA POWIERZENIA 

– umowa, na podstawie której Licencjobiorca powierza Licencjodawcy do przetwarzania Dane Osobowe Klientów i Dane Osobowe Użytkowników wprowadzone przez niego do Aplikacji.


REGULAMIN 

– niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, (inaczej „Ogóle Warunki korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego https://cerez.pl/regulamin”), którego akceptacja przez Użytkownika Serwisu stanowi jeden z niezbędnych warunków zawarcia Umowy Licencji i korzystania z Aplikacji.


USŁUGA 

– oznacza udostępnianie przez Licencjodawcę Aplikacji w Serwisie na podstawie Licencji oraz świadczenie wsparcia technicznego.


WERSJA TESTOWA 

– 30-dniowy okres próbny, podczas którego Użytkownik/Licencjobiorca może korzystać z Aplikacji bezpłatnie zgodnie z postanowieniami Umowy Licencji.


KONTO 

– konto utworzone w trakcie rejestracji w związku z zawarciem Umowy Licencji, umożliwiające korzystanie z Aplikacji oraz bezpośredni kontakt z Licencjodawcą.


CENNIK 

– wykaz cen za usługi świadczone przez Licencjodawcę dostępny pod adresem https://cerez.pl


OPŁATA LICENCYJNA/ABONAMENT 

– opłata, jaką Licencjobiorca jest zobowiązany uiszczać na rzecz Licencjodawcy z tytułu korzystania z Aplikacji na podstawie zawartej Umowy Licencji,


UMOWA POWIERZENIA 

– umowa, na podstawie której Licencjodawca zostaje uprawniony przez Licencjobiorcę do przetwarzania Danych Osobowych Klientów.


UMOWA 

– umowa zawierana w związku ze świadczeniem przez Licencjodawcę usług na rzecz Licencjobiorcy drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


OKRES ROZLICZENIOWY 

– okres, za który naliczana jest Opłata Licencyjna, wynoszący 30 dni.§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zapoznania z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności obowiązującymi w Freeway IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy, dostępnymi pod adresem: https://cerez.pl/regulamin, https://cerez.pl/polityka-prywatnosci a także do akceptacji warunków w nich wskazanych.
 2. Wszelkie zasady dotyczące realizacji umów na podstawie których Usługodawca będzie świadczył usługi zostały szczegółowo uregulowane w Umowie Licencji.
 3. Z tytułu korzystania z Serwisu nie jest pobierane od Użytkownika Serwisu żadne wynagrodzenia. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do uiszczania opłat licencyjnych z tytułu korzystania z Aplikacji w oparciu o zawartą Umowę Licencji w wysokości oraz na warunkach w niej wskazanych.
§ 2 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest do zawarcia Umowy Licencji i uiszczania opłaty licencyjnej (powyższe nie dotyczy wersji testowej).
 2. Użytkownik w trakcie rejestracji do Aplikacji zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 3. Użytkownik ma prawo do wsparcia technicznego świadczonego przez Licencjodawcę drogą elektroniczną, poprzez skierowanie zapytania na adres mailowy info@centrumrezerwacji.com
 4. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Użytkownika jakichkolwiek zasobów udostępnianych przez Serwis w sposób powodujący naruszenie praw autorskich przysługujących Licencjodawcy.
 5. Zakazuje się wprowadzania do Serwisu treści bezprawnych, w szczególności niezgodnych z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. Niedopuszczalne jest nadto korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzanie takich treści do Serwisu.
 6. Użytkownik nie może udostępniać Aplikacji osobom trzecim ani udzielać sublicencji.
 7. Administratorem Danych Osobowych Klientów oraz Danych Osobowych Użytkowników wprowadzonych do Aplikacji za pośrednictwem Konta jest Licencjobiorca.
 8. Użytkownik posiada zgodę na umieszczanie w systemie materiałów takich jak zdjęcia, filmy od autorów lub aktorów tych treści.
§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
 1. Licencjodawca, w ramach Opłaty Licencyjnej uiszczanej przez Licencjobiorcę, przy zachowaniu należytej staranności zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do Aplikacji oraz do zapewnienia jej funkcjonowania.
 2. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu Użytkownika do Konta w przypadku:
  1. podania przez Użytkownika niepełnych bądź nieprawdziwych danych, uniemożliwiających zidentyfikowanie Użytkownika na potrzeby rozliczeń;
  2. naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, jeżeli takie naruszenie uniemożliwia lub znacznie utrudnia dalsze świadczenie Usługi 
  3. używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub w sposób rażąco naruszający dobre obyczaje,
  4. naruszenia przez Użytkownika warunków Licencji,
  5. udostępniania Aplikacji osobom trzecim lub udzielanie sublicencji.
 3. Licencjodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Aplikacji oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych może blokować dostęp do korzystania z Aplikacji informując o tym Użytkowników w miarę możliwości z wyprzedzeniem.
 4. Licencjodawca dołoży starań, by wszelkie modyfikacje i prace techniczne w miarę możliwości były przeprowadzane w godzinach nocnych, tak aby nie utrudniać korzystania z Aplikacji. 
 5. O wszelkich dokonywanych istotnych zmianach mogących mieć wpływ na korzystanie z Serwisu czy Aplikacji Licencjodawca będzie informował Użytkowników w najszybszym możliwym terminie.
§ 4 ZAMAWIANIE I ŚWIADCZENIE USŁUGI, PAKIETY, PŁATNOŚCI
 1. Licencjodawca udostępnia Pakiety zgodnie z Cennikiem.
 2. Aby móc korzystać z Aplikacji Licencjobiorca jest zobowiązany do dokonania rejestracji i założenia Konta zgodnie z następującą procedurą:
  1. Licencjobiorca na stronie internetowej Serwisu wchodzi w zakładkę „Rejestracja”,
  2. Licencjobiorca wypełnia formularz podając wszystkie niezbędne dane,
  3. Licencjobiorca akceptuje, poprzez naciśnięcie odpowiednich przycisków, kolejno następujące dokumenty:
   1. Niniejszy Regulamin, dostępne pod adresem: https://cerez.pl/regulamin
   2. Politykę Prywatności (wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych), dostępną pod adresem: https://cerez.pl/polityka-prywatnosci
   3. Umowę Licencji wraz z Umową Powierzenia, dostępne pod adresem: https://cerez.pl/licencja
 3. Przejście przez wszystkie wyżej wymienione etapy skutkuje zawarciem Umowy Licencji i uprawnieniem do korzystania z Aplikacji, w tym w pierwszej kolejności uruchomieniem bezpłatnej Wersji Testowej na okres 30 dni.
 4. Wysokość Opłaty Licencyjnej za korzystanie z Aplikacji jest podana w PLN, do której to kwoty, zostanie doliczony VAT zgodnie ze stawkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Wraz z zawarciem Umowy Licencji zostaje utworzone Konto, które służy do korzystania z Aplikacji oraz umożliwia bezpośredni kontakt z Licencjodawcą. Wraz z utworzeniem Konta zostaje nadany Licencjobiorcy nr ID, który którym będzie się on posługiwał w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 6. Po upływie 30 dni bezpłatnego korzystania z Aplikacji w ramach Wersji Testowej, Licencjobiorca otrzyma na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail oraz na Konto Użytkownika fakturę „proforma” na kwotę zgodną z wybranym Pakietem, wraz z informacją o 14-dniowym terminie płatności Opłaty Licencyjnej. Dokonanie zapłaty w tym terminie oznacza chęć kontynuowania korzystania z Aplikacji. Natomiast brak zapłaty Opłaty Licencyjnej we wskazanym terminie oznacza rezygnację z korzystania z Aplikacji i wygaśnięcie Umowy Licencji, tym samy korzystanie z Aplikacji zostanie zablokowane przez Licencjodawcę.
 7. Licencja jest odpłatna, a Opłata Licencyjna następuje w formie zapłaty wynagrodzenia za Okres rozliczeniowy, płatnego w wysokości zgodnej z wybranym Cennikiem. Licencjobiorca jest zobowiązany do dokonania zapłaty Opłaty Licencyjnej z góry, w terminie 14 dni liczonych od rozpoczęcia nowego Okresu rozliczeniowego.
 8. W pierwszym dniu nowego Okresu rozliczeniowego zostaje przez Licencjodawcę wygenerowana faktura „proforma”, która zostaje wysyłana Licencjobiorcy na jego adres e-mail oraz na Konto. W terminie do dwóch dni od dokonania zapłaty Licencjobiorca otrzymuje wysyłaną na adres mailowy oraz Konto Użytkownika Fakturę VAT.
 9. Licencjobiorca może dokonać płatności za pośrednictwem następujących form płatności: przelew, karta płatnicza, inne instrumenty płatności (operator płatności), dostępne zgodnie z informacjami zawartymi Cenniku.
 10. Usługodawca informuje, że w przypadku wybrania opcji płatności online mającej charakter cykliczny, czyli dokonywania Opłaty Licencyjnej zgodnie z Cennikiem w sposób ciągły i automatyczny, Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie jego rachunku karty w tym zakresie. Usługodawca informuje, że odpowiedzialność z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania obsługi płatności ponoszą firmy będące operatorami płatności – w zależności od wybranej przez Użytkownika formy płatności.
 11. Licencjodawca zastrzega, że w przypadku opóźnienia w zapłacie Opłaty Licencyjnej przekraczającego 14 dni, będzie on uprawniony do zablokowania dostępu do Aplikacji.
 12. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z Aplikacji są uregulowane w Umowie Licencji.
§ 5 REKLAMACJE
 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonywanych przez Serwis usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty wizyty w Serwisie, na następujący adres e-mail: info@centrumrezerwacji.com
 2. Reklamacja powinna zwierać: imię i nazwisko, adres e-mail, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 3. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z Aplikacji Licencjodawca podejmie działania zmierzające do likwidacji awarii wciągu jednego dnia roboczego. Za dzień roboczy uważane są dni od poniedziałku do soboty z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Poza przypadkami określonymi w ustępie 3 niniejszego paragrafu Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego zgłoszenia.
 5. Jeżeli awaria spowodowana jest wadami Aplikacji lub z winy lub rażącego niedbalstwa Licencjodawcy okres trwania Umowy licencyjnej zostanie przedłużony bezpłatnie o ilość dni, w których Licencjobiorca nie miał możliwości korzystania z Aplikacji.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Licencjodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim wypadku termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od daty otrzymania przez Usługodawcy uzupełnionych informacji bądź danych.
§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych przez Licencjodawcę, zostały opisane w Polityce Prywatności oraz Umowie Powierzenia, dostępnych pod adresem:
  • https://cerez.pl/licencja
  • https://cerez.pl/polityka-prywatnosci
§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Odpowiedzialność Licencjodawcy za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Usługi jest wyłączona, jeżeli wystąpi:
  1. okoliczność niezależna od  Licencjodawcy (np. przypadek siły wyższej),
  2. potrzeba dokonania jakiejkolwiek naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania służących do świadczenia Usługi. W szczególności Licencjobiorca nie jest uprawniony do żadnych roszczeń, o ile łączna przerwa w dostępie do Usługi nie przekracza łącznie 24 godzin w Okresie Rozliczeniowym,
  3. błąd lub opóźnienie w transmisji, chyba że do błędów lub opóźnień w transmisji doszło z winy Licencjodawcy,
  4. szkoda spowodowana aktywnością jakichkolwiek programów (w tym także wirusów komputerowych) należących do osób trzecich, Licencjobiorcy lub Użytkownika.
 2. Licencjodawca zobowiązuje się do:
  1. dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych Klientów oraz Danych Osobowych Użytkowników zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy Powierzenia;
  2. prowadzenia rejestru naruszeń ochrony Danych Osobowych Klientów oraz Danych Osobowych Użytkowników, w  którym dokumentował będzie naruszenia ochrony Danych Osobowych Klientów oraz Danych Osobowych Użytkowników, w tym okoliczności ich naruszenia, skutki oraz podjęte działania zaradcze;
  3. pomagania Licencjobiorcy w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania Klientów, których Dane Osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO;
 3. Licencjodawca powiadomi Licencjobiorcę o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych Klientów lub Danych Osobowych Użytkowników, nie później niż w 48 godziny od chwili powzięcia podejrzenia.
 4. Licencjodawca umożliwi Licencjobiorcy uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i poinformuje Licencjobiorcę o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia lub jego braku.
 5. Licencjodawca udostępni Licencjobiorcy niezbędną dokumentację dotyczącą stwierdzonego naruszenia ochrony Danych Osobowych Klientów lub Danych Osobowych Użytkowników celem powiadomienia organu nadzoru.
 6. Licencjodawca poda wszelkie niezbędne dane potrzebne do zawiadomienia Klienta lub Użytkownika, którego Dane Osobowe dotyczą, o których mowa w art. 34 ust. 3 RODO w ciągu 48 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia.
 7. Odpowiedzialność Licencjodawcy za inne szkody jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości trzykrotności Opłaty Licencyjnej za ostatni Okres Rozliczeniowy.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01/01/2021 r.
 2. Licencjodawca zastrzega możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, które obowiązywać będą od dnia ich publikacji w Serwisie. Wszelkie usługi świadczone będą w oparciu o treść Regulaminu obowiązującego w momencie ich zlecenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą mieć przepisy prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz prawa unijnego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z korzystaniem z niniejszego Serwisu prosimy o kontakt pod adresem email: info@centrumrezerwacji.com