UMOWA LICENCJI
§1.DEFINICJE

 1. APLIKACJA CEREZ
  – oznacza oferowane przez Licencjodawcę oprogramowanie dostępne pod adresem https://cerez.pl służące do zarządzania wizytami klientów w szczególności wpisywania w kalendarz wizyt klientów, zarządzanie płatnościami, wysyłania klientom powiadomień o wizytach drogą SMS, przygotowywaniem i generowaniem raportów i statystyk.
 2. LICENCJOBIORCA
   – oznacza podmiot korzystający z Aplikacji na podstawie Umowy Licencji zawartej przez niego z Licencjodawcą.
 3. LICENCJODAWCA / PRZETWARZAJĄCY
   – oznacza Freeway IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy – 39-200 Dębica ulica Żuławskiego nr 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498592, NIP: 8722408683, która udziela Licencji na Aplikację.
 4. RODO
   – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 5. DANE OSOBOWE KLIENTÓW
   – dane klientów uzyskiwane przez Licencjobiorców, jako administratorów danych w rozumieniu RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – na ich odpowiedzialność w związku ze świadczonymi przez nich usługami– przetwarzane przez Licencjodawcę w związku z zawarciem z Licencjobiorcą Umowy Powierzenia.
 6. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW
   – dane osobowe osób fizycznych korzystających z Aplikacji, gromadzone i przetwarzane przez Licencjobiorców jako ich administratorów danych osobowych w rozumieniu RODO, a także  ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. – na ich odpowiedzialność w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą – przetwarzane przez Licencjodawcę w związku z zawarciem z Licencjobiorcą Umowy Powierzenia.
 7. DANE OSOBOWE LICENCJOBIORCY
   – dane osobowe Licencjobiorcy jako osoby fizycznej lub osoby reprezentującej Licencjobiorcę.
 8. UMOWA LICENCJI/LICENCJA
   – oznacza niniejszą umowę licencyjną, na podstawie, której Licencjodawca zezwala Licencjobiorcy na korzystanie z Aplikacji.
 9. WERSJA TESTOWA
   – 30-dniowy okres próbny, podczas którego Licencjobiorca może korzystać z Aplikacji bezpłatnie zgodnie z postanowieniami Umowy Licencji.
 10. KONTO
   – konto utworzone w trakcie rejestracji w związku zawarciem Umowy Licencji i umożliwiające korzystanie z Aplikacji oraz bezpośredni kontakt z Licencjodawcą.
 11. CENNIK
   – wykaz cen za świadczone przez Licencjodawcę usługi, w tym opłaty licencyjne ustalone zgodnie w wybranym Pakietem, dostępny pod adresem info@centrumrezerwacji.com
 12. OPŁATA LICENCYJNA / ABONAMENT
   – opłata, jaką z tytułu korzystania z Aplikacji na podstawie Umowy Licencji zobowiązany jest dokonywać Licencjobiorca, naliczana zgodnie z Cennikiem.
 13. UMOWA POWIERZENIA
   – umowa, na podstawie której Licencjodawca zostaje uprawniony do przetwarzania danych powierzonych mu przez Licencjobiorcę.
§2. OGÓLNE POSTANOWIENIA
 1. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie autorskie prawa, zarówno osobiste jak i majątkowe do Aplikacji, w tym do modyfikacji źródeł i dokumentacji oraz wszelkich materiałów mających jakikolwiek związek z Aplikacją, w pełnym zakresie bez jakichkolwiek ograniczeń na rzecz osób trzecich. Tym samym Aplikacja chroniona jest przepisami w zakresie prawa autorskiego oraz postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi również w zakresie o ochronie praw własności intelektualnej.
 2. Zgodnie z niniejszymi warunkami Aplikacja jest licencjonowana, a nie sprzedawana.
 3. Na podstawie niniejszej umowy Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zezwolenia na korzystanie z Aplikacji na warunkach wskazanych w niniejszej Licencji. Licencja jest niepełna, niewyłączna i nieprzenoszalna oraz zostaje udzielona na czas nieokreślony.
 4. Licencja ma charakter licencji nieograniczonej terytorialnie tj. w ramach niniejszej Umowy Aplikacja może być wykorzystywana na całym świecie. Jednakże Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność korzystania z Aplikacji z prawem obowiązującym w miejscu jej używania.
 5. Licencja jest odpłatna. Zasady dokonywania płatności oraz wysokość opłat została opisana w Cenniku.
 6. Jednym z warunków przystąpienia przez Licencjobiorcę do korzystania z Aplikacji jest zaakceptowanie warunków niniejszej Licencji.
§3. ZASADY ZAWARCIA UMOWY i ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Warunkiem zawarcia Umowy Licencji jest zaakceptowanie przez Licencjobiorcę łącznie:
  1. regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną „Ogólne Warunki Korzystania przez Użytkowników z Aplikacji Cerez, dostępnego pod następującym adresem: https://cerez.pl/regulamin
  2. Polityki Prywatności (wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika), dostępnej pod następującym adresem: https://cerez.pl/polityka-prywatnosci
  3. Warunków niniejszej Licencji wraz z Umową Powierzenia.
  Zaakceptowanie powyższych dokumentów, poprzez naciśnięcie przycisku oznaczającego akceptację, pojawiającego się przy każdym z wymienionych powyżej w punktach a),b),c) dokumentów w trakcie dokonywania rejestracji oraz uzupełnienie danych wskazanych w formularzu rejestracji, prowadzi do powstania Konta Użytkownika i ostatecznie do zawarcia Umowy Licencji wraz z Umową Powierzenia.
 2. W celu zawarcia niniejszej umowy Licencjobiorca jest zobowiązany do dokonania rejestracji i założenia Konta zgodnie z następującą procedurą:
  1. Licencjobiorca wchodzi w zakładkę „Rejestracja” dostępną pod adresem https://cerez.pl/Account/Register,
  2. wypełnia formularz podając wszystkie niezbędne dane;
  3. akceptuje kolejno załączone dokumenty (wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu).
 3. Ostatecznie akceptacja dokumentu Umowy Licencji wraz Umową Powierzenia stanowi moment zawarcia Umowy Licencji na podstawie czego Licencjodawca rozpoczyna świadczenie usług w pierwszej kolejności w zakresie Wersji Testowej, a następnie w przypadku chęci kontynuowania współpracy w zakresie pełnego korzystania z Aplikacji zgodnie z postanowieniami Licencji.
 4. Wraz z zawarciem Umowy Licencji zostaje utworzone Konto Użytkownika, które służy do korzystania z Aplikacji oraz umożliwia bezpośredni kontakt z Licencjodawcą. Wraz z utworzeniem Konta zostaje nadany Użytkownikowi nr ID, który Licencjobiorca będzie się posługiwał w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 5. Po upływie 30 dni bezpłatnego korzystania z Aplikacji w ramach Wersji Testowej, Licencjobiorca otrzyma na wskazany w trakcie rejestracji przez Licencjodawcę adres e-mail oraz na Konto fakturę „pro – forma” na kwotę zgodną z Cennikiem z informacją o 14-dniowym terminie płatności. Dokonanie zapłaty w tym terminie oznacza chęć kontynuowania korzystania z Aplikacji. Natomiast brak zapłaty Opłaty licencyjnej w tym terminie oznacza rezygnację z korzystania z Aplikacji i wygaśnięcie Umowy Licencji, tym samy korzystanie z Aplikacji zostanie zablokowane przez Licencjodawcę.
 6. W przypadku, gdy jednak Licencjobiorca będzie chciał korzystać z Aplikacji a upłynął termin, o którym mowa w ust. 5, powinien skontaktować się bezpośrednio z Licencjodawcą na następujący adres e-mail: info@centrumrezerwacji.com
 7. Każdy z Licencjobiorców ma możliwość jedynie jednorazowego skorzystania z Wersji Testowej, a fakt ten będzie każdorazowo weryfikowany podczas rejestracji.
§4. WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI
 1. Licencja jest odpłatna, a Opłata licencyjna następuje w formie zapłaty wynagrodzenia za okres rozliczeniowy wynoszący 30 dni, płatnego w wysokości zgodnej z Cennikiem. Licencjobiorca jest zobowiązany do dokonania zapłaty wynagrodzenia z góry, w terminie 14 dni liczonych od rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego.
 2. Okres rozliczeniowym wynosi 30 dni. Pierwszy okres rozliczeniowy jest liczony od pierwszego dnia po upływie trwania Wersji Testowej.
 3. W pierwszym dniu każdego nowego Okresu rozliczeniowego zostaje przez Licencjodawcę wygenerowana faktura „proforma” na kwotę zgodną w Cennikiem, która zostaje wysyłana Licencjobiorcy na jego adres e-mail oraz na Konto. Po dokonaniu zapłaty Licencjobiorca otrzymuje wysyłaną na adres e-mail oraz Konto Fakturę VAT.
 4. Licencjobiorca będzie miał możliwość dokonania nadpłaty, płacąc z góry za kilka bądź więcej okresów rozliczeniowych, w takim wypadku zostanie wygenerowana odpowiednia faktura. W takim przypadku kolejna faktura „proforma” zostanie wygenerowana po upływie opłaconych z góry okresów rozliczeniowych. W przypadku dokonania nadpłaty Licencjobiorca będzie korzystał z Aplikacji przez czas trwania opłaconych z góry okresów rozliczeniowych bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia Umowy Licencji.
 5. Zawierając Umowę Licencji, Licencjobiorca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Licencjodawcę faktur VAT, duplikatów faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej.
 6. Faktury udostępnianie Licencjobiorcy w formie elektronicznej będą generowane, jako pliki PDF, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury.
 7. Licencjobiorca może dokonać płatności za pośrednictwem następujących form płatności:
  1. przelew tradycyjny,
  2. płatności online
 8. W przypadku dokonywania przelewów, bądź innej sytuacji wymagającej podania tytułu dokonywania płatności Licencjobiorca będzie zobowiązany do wskazania swojego nr ID.
 9. Licencjodawca informuje, że płatności online będą obsługiwane przez firmy, będące operatorami płatności, takie jak: Paylane, PayU, Dotpay, etc. Licencjodawca informuje, że w przypadku wybrania opcji płatności online mającej charakter cykliczny, czyli dokonywania Opłaty Licencyjnej zgodnie z Cennikiem w sposób ciągły i automatyczny, Licencjobiorca wyraża zgodę na obciążenie jego rachunku karty w tym zakresie. Usługodawca informuje, że odpowiedzialność z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania obsługi płatności ponosi dane firmy, będące operatorami płatności – w zależności od wybranej przez Licencjobiorcę formy płatności.
 10. Licencjodawca zastrzega, że w przypadku opóźnienia w zapłacie Opłaty licencyjnej przekraczającego 14 dni, będzie on uprawniony do zablokowania dostępu do Aplikacji. Licencjobiorca nie będzie mógł z tego tytułu dochodzić żadnych roszczeń od Licencjodawcy. Ponadto Licencjodawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia.
§5. OKRES OBOWIĄZYWANIA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Licencja zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. W trakcie korzystania z Wersji Testowej Licencjobiorca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Licencji oraz rezygnacji z korzystania z Licencji w każdym czasie bez podawania przyczyny.
 3. Brak zapłaty Opłaty licencyjnej naliczanej za kolejne okresy rozliczeniowego dłużej niż 14 dni liczonych od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 oznacza rezygnację z korzystania przez Licencjobiorcę z Aplikacji i skutkuje rozwiązaniem umowy. Nie zwalnia to jednak Licencjobiorcy od obowiązku dokonania zapłaty za ten okres.
 4. Ponadto Strony mają prawo do wypowiedzenia Umowy Licencji z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec Okresu rozliczeniowego, w tym celu dana Strona powinna złożyć oświadczenia o wypowiedzeniu, za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Strony do kontaktu. Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg od chwili otrzymania przez drugą Stronę oświadczenia o wypowiedzeniu.
 5. W przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania Umowy Licencji na skutek zdarzeń opisanych w niniejszym paragrafie, jednocześnie dochodzi do rozwiązania Umowy Powierzenia. A w związku z tym, Licencjodawca oświadcza, że dokona zwrotnego przekazania wszelkich dotychczasowych danych przetwarzanych przez niego zgodnie z Umową Powierzenia, poprzez udostępnienie ich do pobrania na Koncie przez okres 3 miesięcy, liczony od dnia rozwiązania Umowy Licencji. Po upływie tego terminu Przetwarzający usunie dane i zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z Umowy Przetwarzania danych. Postanowienie to znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku zakończenia okresu obowiązywania Wersji Testowej i nie dokonania zapłaty zgodnie z § 3 ust. 5.
§6. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI I ZAKRES LICENCJI
 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Aplikacji i stosowania jej zgodnie z przeznaczeniem w zakresie następujących pól eksploatacji: zainstalowanie, wprowadzanie do pamięci komputera, urządzeń mobilnych (w tym w szczególności smartphon’ów i tabletów) oraz innych urządzeń i sporządzania kopii takich zapisów oraz trwałego lub czasowego zwielokrotniania takiego zapisu w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, jedynie w zakresie świadczonych przez Licencjobiorcę usług.
 2. Na podstawie Umowy Licencji, Licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania w powyższym zakresie z Aplikacji.
 3. W ramach niniejszej Umowy Licencjobiorca będzie uprawniony do wygenerowania w formie odrębnego dokumentu danych Klientów i zapisania go na komputerze czy też innym urządzeniu mobilnym.
 4. Licencja udzielana na podstawie przedmiotowych postanowień ma charakter komercyjny, co oznacza, że Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Aplikacji w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, w ramach której świadczy usługi na rzecz Klientów.
 5. Licencjodawca informuje, że Aplikacja jest obsługiwana w przypadku korzystania z komputera wyłącznie za pomocą przeglądarek „WWW” (Firefox, Chrome, Safari itp)
 6. Licencjodawca informuje, że na potrzeby korzystania i funkcjonowania Aplikacji stosuje szyfrowane połączenia SSL, które zapewnia Użytkownikom najszerszy z możliwych model ochrony danych osobowych i płatniczych.
§7. PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJOBIORCY
 1. Licencjobiorca ma obowiązek korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością oraz zasadami wynikającymi z niniejszej Licencji.
 2. Licencjobiorca zobowiązany jest do współdziałania z Licencjodawcą w zakresie niezbędnym do ochrony Aplikacji oraz niezwłocznie do jego zawiadomienia przez Licencjobiorcę o konieczności podjęcia określonych działań zmierzających do ochrony.
 3. Licencjobiorca jest zobowiązany do poinformowania Licencjodawcy o wystąpieniu błędu w oprogramowaniu niezwłocznie po pojawieniu się błędu poprzez przesłanie informacji na maila info@centrumrezerwacji.com
 4. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji, cedować ani przenosić Aplikacji w jakiejkolwiek formie, dotyczy to też zakazu najmu, dzierżawy, użyczenia Aplikacji w całości ani w żadnej jej części osobom trzecim.
 5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek zanim w Aplikacji. Powyższe ograniczenie wyłącza również samodzielne poprawianie błędów w Aplikacji przez Licencjobiorcę.
 6. Licencjobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za wszystkie wprowadzane za pomocą Aplikacji informacje i dane i zobowiązuje się w tym zakresie przestrzegać przepisów obowiązujących, w tym w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadku naruszenia przez niego przepisów w tym zakresie, zwolni on od odpowiedzialności Licencjodawcę.
 7. Licencjodawca niniejszym oświadcza, że korzystanie z Aplikacji wymaga przetwarzania przez niego danych – wprowadzonych do niej przez Licencjobiorcę lub Użytkownika – których Licencjobiorca jest administratorem danych. W tym zakresie Licencjobiorca i Licencjodawca zawierają Umowę Powierzenia i będą prowadzili współpracę na zasadach w niej określonych. Zawarcie Umowy Powierzenia stanowi warunek świadczenia usług przez Licencjodawcę.
 8. Licencjobiorca przed wprowadzeniem do Aplikacji danych osobowych klientów lub pracowników, jest zobowiązany do uzyskania od każdego z nich stosownej zgody w formie pisemnej oraz do poinformowania go o zasadach, warunkach i sposobach gromadzenia, jak i przechowywania danych osobowych oraz, że przetwarzania tych danych dokonuje Licencjodawca. Brak uzyskania takiej zgody oraz brak poinformowania przez Licencjobiorcę Licencjodawcy o cofnięciu takiej zgody lub jej ograniczeniu zwalnia Licencjodawcę od odpowiedzialności za naruszenia przepisów o danych osobowych w tym zakresie.
§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY
 1. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest oprogramowaniem, na którego funkcjonowanie wpływ mogą mieć różne czynniki pozostające poza działaniem Aplikacji, w tym współgranie z innymi aplikacjami czy programami komputerowymi, w tym także sterownikami poszczególnych podzespołów komputerów, czy urządzeń mobilnych, jak i przeglądarkami www, współgranie z innymi urządzeniami, w tym sieciami lokalnymi i Internetem. Licencjobiorca w związku z powyższym przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, pozostające poza zakresem odpowiedzialności Licencjodawcy, a wynikające z wyżej wymienionych okoliczności, co, do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowością funkcjonowania Aplikacji ze względu na nie. W przypadku powstanie jakiejkolwiek szkody, wynikającej z wyżej wymienionych przyczyn odpowiedzialności Licencjodawcy, w tym zakresie jest wyłączona.
 2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w Aplikacji oraz ich skutki powstałe w rezultacie nieuprawnionego, nieautoryzowanego lub nieprawidłowego, a więc niezgodnego z przeznaczeniem Aplikacji lub niewłaściwym korzystaniem z Aplikacji przez Licencjobiorcę.
 3. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za swoje zawinione działanie lub rażące niedbalstwo, przy czym jego odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnej wysokości 3-krotności Opłaty licencyjnej za ostatni Okres rozliczeniowy uiszczonej przez Licencjobiorcę na Licencjodawcy.
§ 9. KONSEKWENCJA NARUSZENIA WARUNKÓW LICENCJI
 1. W przypadku dopuszczenia się naruszeń opisanych w §7 Umowy Licencji Licencjodawca wyznaczy Licencjobiorcy 5-dniowy termin na zaprzestanie naruszeń i usunięcia ich skutków. W razie niedotrzymania wskazanego terminu Licencjodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Licencjodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Opłaty licencyjnej.
 2. W przypadku naruszenia innych warunków Licencji Licencjodawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Po stwierdzeniu naruszeń, o których mowa powyżej Licencjodawca jest uprawniony do zablokowania możliwości korzystania z Aplikacji.
 4. W przypadkach, o których mowa powyżej, Licencjodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Opłaty licencyjnej za opłacony/ e okres/y rozliczeniowy/e.
§10. WSPARCIE TECHNICZNE, ZGŁASZANIE WAD, AKTUALIZACJE
 1. W ramach Licencji Licencjobiorca ma prawo do korzystania ze wsparcia technicznego za pośrednictwem adresu mailowego info@centrumrezerwacji.com lub telefonicznie pod numerem 14 648 3131, w zakresie sposobu korzystania i użytkowania etc. Aplikacji.
 2. W przypadku wystąpienia błędu w funkcjonowaniu Aplikacji, błąd taki powinien być zgłoszony Licencjodawcy za pomocą maila ze wskazaniem okoliczności wystąpienia błędu i podaniem numeru ID.
 3. Jeżeli po weryfikacji i zbadaniu zgłoszonego błędu, okaże się, że błąd jest wywołany nieumiejętnym lub nieprawidłowym wykorzystaniem Aplikacji, brakiem lub błędnym wprowadzeniem danych, niesprawnością komputera bądź urządzenia mobilnego, za pomocą którego Licencjobiorca korzysta z Aplikacji, niesprawnością sieci, serwera lub łączy internetowych oraz innych błędów nie wynikających z istoty Aplikacji za które Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności, ma on prawo odmowy dokonania naprawy błędu.
 4. Licencjobiorca ma prawo do zgłaszania reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  od zauważenia określonego błędu czy wady. Procedura zgłaszania i rozpatrywania reklamacji została szczegółowo opisana w Regulaminie Serwisu „Ogólne Warunki Korzystania przez Użytkowników z Serwisu Internetowego www.cerez.pl”, który jest dostępny pod następującym adresem: https://cerez.pl/regulamin
 5. Licencjodawca ma w każdym czasie prawo do dokonywania aktualizacji Aplikacji i wprowadzania zmian, w szczególności tych mających na celu weryfikację i naprawę zauważonych błędów oraz mających na celu ulepszenie funkcjonowania Aplikacji CEREZ. O każdej aktualizacji czy zmianie Licencjodawca będzie informowany.
§ 12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
 1. Wszystkie zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej pod następującym adresem: https://cerez.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Licencjodawca informuje, że zapoznanie się i zaakceptowanie Polityki Prywatności stanowi jeden z warunków zawarcia i skuteczności przedmiotowej Umowy Licencji.
§ 13. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej Umowie Licencji, o czym będzie każdorazowo informował Użytkowników. Zmiana Umowy Licencji będzie wymagała akceptacji Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmiany, Licencjodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec danego okresu rozliczeniowego. W okresie do momentu rozwiązania Umowy obowiązują postanowienia dotychczasowej Umowy Licencji. Aktualna treść Umowy Licencji jest dostępna na stronie internetowej Licencjodawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Dla sporów mogących powstać na tle niniejszej Umowy Licencji właściwy jest sąd zgodny z siedzibą Licencjodawcy. 
 4. Umowa  rozwiązuje  i  zastępuje  wszelkie  inne  dotychczasowe ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą w zakresie objętym jej treścią, które niniejszym tracą moc prawną.
 5. Integralną część Umowy Licencji stanowi Załącznik nr 1 – Umowa Powierzenia.
Umowa powierzenia